Логарифм функц

- Зэрэг ба логарифмын харилцан хамаарлыг ойлгох, логарифмын чанаруудыг мэдэх, хэрэглэх, 𝑒 тоог мэднэ

- Илтгэгч ба логарифм функцийн харилцан хамаарлыг ойлгох. 𝑒𝑥 ба ln𝑥 функцийн графикийг таних тэдгээр нь харилцан урвуу функцүүд болохыг мэдэх, шинж чанаруудыг ойлгоно

- 𝑎𝑥=𝑏,𝑎𝑥≤𝑏,𝑎𝑥>𝑏 хэлбэрийн тэгшитгэл болон хялбар илтгэгч тэнцэтгэл бишийг логарифм ашиглан бодно